• Sieci komputerowe

    Model ISO/OSI – Czyli jak to jest, że komputery ze sobą „rozmawiają”.

    Podstawę komunikacji sieciowej zapewnia zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP a procesy jakie muszą zajść, aby połączenie pomiędzy komputerami doszło do skutku tłumaczy czterowarstwowy model odniesienia TCP/IP. Model składa się z następujących warstw: Za powstanie modelu OSI (ang. Open System Interconnection), odpowiada organizacja ISO i tak samo jak model TCP/IP pomaga w zrozumieniu procesów z tą różnicą, że liczba warstw została zwiększona do siedmiu.   Model składa się z następujących warstw: Cały proces komunikacji rozpoczyna się od warstwy najwyższej (warstwa aplikacji) i przebiega w dół do warstwy położonej najniżej (warstwa fizyczna), nosi on nazwę enkapsulacji bądź kapsułkowania. Dane przechodząc przez kolejne warstwy zostają obudowane o informacje pochodzące z danej warstwy. Po dotarciu…